• اسلاید جدید 1
  • اسلاید جدید 2
  • اسلاید جدید 3
زهکشی گود ساختمانی
به فرآیندی که طی آن جریان آبرو را کنترل کرده و از نفوذ آب به فونداسیون و دیوارهای حائل در سازه جلوگیری به عمل آید زهکشی گود ساختمانی گفته می شود.
شاتکریت چیست؟
شاتکریت یک ماده زود سخت شونده است که برای تثبیت، پایدارسازی و محافظت از سازه ها و همچنین برای بتن ریزی هایی که بدون استفاده از قالب انجام میشود کاربرد دارد.
تحکیم و بهسازی خاک
تحکیم خاک بیان کننده از کاهش حجم تدریجی یک خاک اشباع با نفوذپذیری کم در اثر زهکشی بخشی از آب موجود در حفرات که در نهایت منجر به تغییر ضخامت و نشست خاک می شود.
تخریب ساختمان
تخریب ساختمان به عنوان اولین مرحله از ساخت و ساز میباشد که میتواند اثرات متعددی بر محیط شهری داشته باشد، از این رو از اهمیت فراوانی برخوردار است.
آزمایش های خاک
آزمایش های خاک، بخش اصلی و مهم فرایند طراحی های ژئوتکنیکی را تشکیل می دهند. پارامترهای اصلی نظیر مقاومت، نفوذ پذیری و... از پارامترهای مد نظر طراحان میباشد.
پایدارسازی گود به روش مهارمتقابل
مراحل اجرا، مزایا و معایب روش مهار متقابل
پایدارسازی به روش سازه نگهبان خرپایی
مراحل اجرا، مزایا و معایب سازه نگهبان خرپایی
نظام نامه گودبرداری و سازه نگهبان
پیش نویس نظام نامه گودبرداری و سازه نگهبان
برگزاری دوره ایمنی و بهداشت
برگزاری دوره HSE در آذرماه سال 1398 جهت پرسنل شرکت فنی مهندسی فرسـاز
چهارمین کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایران
4th Iranian Conference of Geotechnical Engineering
شانزدهمین کنفرانس مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک منطقه آسیا
The 16th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
هفتمین همایش بین المللی ریسک و ایمنی در ژئوتکنیک
7th International Symposium on Geotechnical Safety and Risk