گودبرداری و پایدارسازی

ساختمان اداری شرکت کهربا تراشه
Office Building of Kahroba Tarashe Company
ساختمان اداری شرکت مهتبا
Office Building of Mahtaba Compay
مجتمع مسکونی میرعماد
Mir-Emad Residential Complex
پروژه تجاری اداری آصف
Asef Official and Commercial Complex
مجتمع مسکونی امیدوار
Omidvar Residential Complex
مجتمع مسکونی دزاشیب
Dezashib Residential Complex
مجتمع تجاری آپادانا
Apadana Commercial Complex
مجتمع تجاری اداری فاطمی
Fatemi Commercial and Office Complex
مجتمع تجاری اداری خیابان سمیه
Somayeh Sreet Official and Commercial complex