گودبرداری و پایدارسازی

ساختمان اداری شرکت مهتبا
Office Building of Mahtaba Compay
مجتمع مسکونی میرعماد
Mir-Emad Residential Complex
پروژه تجاری اداری آصف
Asef Official and Commercial Complex
مجتمع مسکونی امیدوار
Omidvar Residential Complex
مجتمع مسکونی دزاشیب
Dezashib Residential Complex
مجتمع تجاری آپادانا
Apadana Commercial Complex
مجتمع تجاری اداری فاطمی
Fatemi Commercial and Office Complex
مجتمع تجاری اداری خیابان سمیه
Somayeh Sreet Official and Commercial complex