مجتمع تجاری آپادانا

مجتمع تجاری آپادانا
موقعیت: سهروردی - تقاطع خیابان خرمشهر و سهروردی 

روش پایدارسازی: مهار متقابل

فعالیت: طراحی و مشاوره گودبرداری و پایدارسازی

کارفرما: شرکت تهران میلاد- جناب آقای گلشن

عمق گودبرداری: 8 متر

سطح شاتکریت: 700 مترمربع

مدت اجرا: 45 روز