بهسازی خاک پروژه دیپلمات

بهسازی خاک پروژه دیپلمات
موقعیت: میگون، جاده شمشک

روش بهسازی خاک: اجرای میکروپایل

فعالیت: طراحی و اجرای بهسازی

کارفرما: شرکت مهندسی شوانت

متراژ حفاری: 384 متر

مدت اجرا: 10 روز