تخریب ساختمان خیابان مفتح

تخریب ساختمان خیابان مفتح
موقعیت: خیابان مفتح جنوبی، کوچه معیر

روش تخریب: به صورت دستی
 
فعالیت: تخریب و خروج نخاله و ضایعات

کارفرما: شرکت کهربا تراشه

تعداد طبقات ساختمان: 3 طبقه

مدت زمان: 14 روز