تخریب ساختمان خیابان فکوری

تخریب ساختمان خیابان فکوری
موقعیت: امیرآباد، خیابان فکوری، جنب پمپ بنزین

روش تخریب: به صورت دستی

فعالیت: تخریب و خروج نخاله و ضایعات

کارفرما: جناب آقای امامی راد

تعداد طبقات ساختمان: 5 طبقه

مدت زمان: 30 روز