تخریب ساختمان زعفرانیه

تخریب ساختمان زعفرانیه
موقعیت: زعفرانیه، کوچه سپیدکوه یکم

روش تخریب: با استفاده از بیل مکانیکی

فعالیت: تخریب و خروج نخاله و ضایعات

کارفرما: جناب آقای مهندس اقصائی

تعداد طبقات ساختمان: 2 طبقه

مدت زمان: 10 روز