مجتمع تجاری اداری خیابان سمیه

مجتمع تجاری اداری خیابان سمیه
موقعیت: تهران- خیابان سمیه

روش پایدارسازی: سازه نگهبان خرپایی

فعالیت: طراحی و مشاوره پایدارسازی

کارفرما: جناب آقای مهندس نظران- شکری

عمق گودبرداری: 11 متر

سطح شاتکریت: 650 مترمربع

مدت اجرا: 45 روز

توضیحات: وجود تاسیسات اصلی شهری و ساختمان بسیار قدیمی در مجاورت گود