پروژه ساختمان مدرسه سبز

پروژه ساختمان مدرسه سبز
موقعیت: تهران- شهران-خیابان طوقانی

روش پایدارسازی: نیلینگ (میخ کوبی در خاک) و سولجرپایل

فعالیت: طراحی و اجرای گودبرداری و پایدارسازی

کارفرما: سازمان نوسازی مدارس - بایسته سازان پارس

عمق گودبرداری: 11متر

سطح شاتکریت: 1600 مترمربع

مدت اجرا: 75 روز