مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

از زمانی که احداث بناها و تاسیسات مهم و با شرایط خاص متداول شد، نیاز به شناخت خاک و خواص فیزیکی و شیمیایی آن روز افزون گردید، به گونه ای که در چند دهه اخیر پیشرفت های قابل توجهی در علم مکانیک خاک حاصل شده است.
در این زمینه مرحله اول شناسایی خاک و شناخت منشا آن در محل پروژه و سپس مطالعه خواص و رفتار فیزیکی خاک در آزمایشگاه می باشد. بدیهی است طراحی دقیق و بهینه سازه های ژئوتکنیکی مانند تونل، فونداسیون سازه ها، دیوارهای خاک مسلح، سد ها و ... نیازمند در دستر بودن نتایج دقیق و مکفی خاک منطقه است.


برخی از آزمایش های خاک که توسط شرکت فنی مهندسی فرساز صورت می پذیرد عبارتند از:
 • آزمایش تعیین درصد رطوبت خاک
 • آزمایش تعیین وزن مخصوص خاک در محل به روش مخروط ماسه
 • آزمایش دانه بندی خاک
 • آزمایش هیدرومتری 
 • آزمایش هم ارز (معادل)ماسه (SE)(Sand Equivalent)
 • آزمایش تعیین حدود اتربرگ خاک شامل حد روانی، خمیری و حد انقباض
 • آزمایش استاندارد تراکم خاک (پراکتور معمولی و اصلاح شده)
 • آزمایش تعیین ضریب نفوذپذیری خاک
 • آزمایش تعیین مقاومت برشی خاک به روش برش مستقیم
 • آزمایش تعیین مقاومت برشی خاک به روش برش برجا
 • آزمایش نفوذ استاندارد (SPT)(Standard Penetration Test)
 • آزمایش بارگذاری صفحه (PLT)(Plate Load Test)
 • آزمایش بارگذاری شمع (Pile Load Test)
 • آزمایش کشش نیل، انکر و میکروپایل
 • آزمایش دانهول (DHT)

همچنین آزمایش های دیگر صورت گرفته توسط شرکت فرساز عبارت است از:
 • آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن
 • تعیین طرح اختلاط بتن
 • تست و بازرسی جوش
 • آزمایش کشش میلگرد