گودبرداری و پایدارسازی گود

در سال های اخیر، گودبرداری در پروژه های عمرانی و به خصوص در ساخت و سازهای شهری به منظور دست یابی به فضای بیشتر جهت تامین پارکینگ و فضاهای مورد نیاز، افزایش سطوح مشاع و بهره برداری بیشتر از زمین، امری اجتناب ناپذیر بوده است.
در مناطق شهری به دلیل وجود همسایه و تاسیسات شهری در مجاورت گود، خاکبرداری اغلب بایستی با حداقل شیب ممکن و در اکثر موارد به صورت قایم انجام شود، که این امر عملیات را پیچیده تر نموده و مستلزم دقت و تمهیدات مهندسی بیشتری است. همچنین کافرمایان در مناطق شهری تمایل زیادی دارند تا از حداکثر فضای زمین خود استفاده نمایند و تا آنجا که امکانات فنی و هزینه ها اجازه می دهد از سیستم های پایدارسازی استفاده کنند که حداقل فضا را از زمین پروژه تصرف نماید.
با توجه به اینکه روش های متنوع و گوناگونی برای گودبرداری و سیستم های پایدارسازی جانبی وجود دارد، برای دستیابی به مناسب ترین طرح باید ترکیبی از عوامل مختلف شامل شرایط زمین شناسی، شرایط زیست محیطی، دوره زمانی مجاز ساخت و ساز، بودجه و شرایط مالی و تجهیزات ساخت و ساز در دسترس را در نظر گرفته و متناسب با این عوامل اقدام به ارایه طراح نهایی نمود.

انواع روش های پایدارسازی دیواره گود عبارتند از:

 • گودبرداری با شیب مایل و پلکانی (Excavation by Sloping and Benching)
 • پایدارسازی با استفاده از سازه نگهبان خرپایی (Truss Structure)
 • پایدارسازی با استفاده از مهار متقابل (Reciprocal Support)
 • پایدارسازی با استفاده از سپرها (Sheet Piles)
 • پایدارسازی با استفاده از دیوارهای جداکننده (دیوار دیافراگمی) (Diaphragm Walls)
 • پایدارسازی با استفاده از شمع (Pile)
 • پایدارسازی به روش اختلاط عمیق (Deep Soil Mixing)
 • پایدارسازی با استفاده از تزریق با فشار بالا (Jet Grouting)
 • پایدارسازی به روش ساخت جزیره ای (Island Construction)
 • پایدارسازی به روش بالا به پایین (تاپ دان) (Top Down Construction)
 • پایدارسازی به روش میخ گذاری (نیلینگ) (Soil Nailing)
 • پایدارسازی با استفاده از میل مهار (انکراژ) (Anchor)
 • پایدارسازی به روش انجماد خاک (Soil Freezing)
 • پایدارسازی با استفاده از ریزشمع ها (میکروپایل) (Micropile)
 • پایدارسازی به روش پی بندی و روبندی (Underpinning and Shoring)

 
شرکت فنی مهندسی فرساز با تکیه بر توان فنی و دانش بالای متخصصان مهندسی ژئوتکنیک
و سازه خود در زمینه طراحی، مشاوره و اجرای روش های مختلف گودبرداری و پایدارسازی قادر
به ارائه خدمات می باشد.