همایش ها

چهارمین کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایران

چهارمین کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایران

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
4th Iranian Conference of Geotechnical Engineering
هفتمین همایش بین المللی ریسک و ایمنی در ژئوتکنیک

هفتمین همایش بین المللی ریسک و ایمنی در ژئوتکنیک

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
7th International Symposium on Geotechnical Safety and Risk
شانزدهمین کنفرانس مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک منطقه آسیا

شانزدهمین کنفرانس مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک منطقه آسیا

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
The 16th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering