برگزاری دوره ایمنی و بهداشت

دوره ایمنی و بهداشت (HSE) ، در برگیرنده دانش موارد مربوط به ایمنی، بهداشت کار وچگونگی تشخیص و کنترل مخاطرات و اعمال نکات و اصول ایمنی و حفاظتی در موقعیت های بحرانی و پیش بینی شرایط خطرناک و به حداقل رساندن احتمالات و حوادث ناشی از شرایط خاص می باشد، به گونه ای که کارکنان بتوانند به صورت ایمن و بی خطر و در شرایط مطلوب به فعالیت خود ادامه دهند. شرکت فنی مهندسی فرسـاز سعی نموده است تا در این زمینه با رعایت اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات استاندارد، در حد امکان نسبت به ایمن نمودن شرایط کاری پرسنل خود اقدام نماید.

از این رو با توجه به اهمیت آموزش موارد متناسب با ایمنی و بهداشت، این مجموعه مهندسی در آذر ماه سال 1398 اقدام به برگزاری دوره ایمنی و بهداشت برای پرسنل خود نمود.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۹