زهکشی و آب بندی

زهکشی گود ساختمانی

زهکشی گود ساختمانی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
به فرآیندی که طی آن جریان آبرو را کنترل کرده و از نفوذ آب به فونداسیون و دیوارهای حائل در سازه جلوگیری به عمل آید زهکشی گود ساختمانی گفته می شود.