مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان 1397

هدف این مبحث تعیین حداقل ضوابط و مقررات برای طراحی بخش ژئوتکنیک ساختمان ها است، به طوری که ایمنی کافی در ساختمان ها تامین شود و شرایط بهره برداری مطلوب در طول عمر آن ها حفظ گردد. رعایت ضوابط و مقررات این مبحث در کلیه ساختمان ها و سازه های موضوع مقررات ملی ساختمان الزامی است. ابنیه فنی مانند پل ها و سدها و سازه نیروگاه ها مشمول مقررات این مبحث نمی شوند ولی رعایت آن ها به صورت غیر الزامی توصیه می شود.

سرفصل مطالب مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان عبارتند از:

دانلود پیش نویس ویرایش جدید مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان- آذرماه 1397 (دانلود مبحث 7 سال 97)                                                                          بازگشت به بخش مقالات 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۳