روش های نوین در گودبرداری های عمیق شهری

روش های نوین در گودبرداری های عمیق شهری
اجرای طبقات متعدد زیرزمین در سازه ها نیازمند اجرای گودبرداری در مجاورت ساختمان ها و تاسیسات شهری است. در این مقاله روش ساخت تاپ دان (Top Down) که روشی نوین و ابتکاری در اجرای طبقات زیرزمین سازه ها است معرفی شده است. در روش تاپ-دان فرایند اجرای سازه و گودبرداری از تراز صفر زمین آغاز می شود و همزمان با پیشروی اجرای سازه به سمت تراز زیر پی، عملیات خاکبرداری، تثبیت جبهه های خاکی در دیواره های گودبرداری شده و اجرای دیواره های حایل سازه انجام می شود. در این روش همزمان با پیشروی ساخت سازه به سمت پایین می توان روسازه را نیز اجرا کرد.
روش تاپ دان یک روش ساخت برای سازه های زیرزمین ها با عمق گودبرداری بالا ست که در آیین نامه BS:8002 نیز ارایه شده است. این روش از اوایل دهه 60 میلادی به تصویب رسید و تا کنون در کشورهای مختلفی بر اساس نیاز ساختگاه استفاده شده است.                                                                                                                         

 
                                                                                                                                                دانلود مقاله
 
منبع: پیام نظام مهندسی استان تهران
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸