ارتقای ایمنی تخریب و گودبرداری های ساختمانی شهر تهران

ارتقای ایمنی تخریب و گودبرداری های ساختمانی شهر تهران
مصوبه ارتقای ایمنی تخریب و گودبرداری های ساختمانی شهر تهران

متن مصوبه 519 ارتقای ایمنی تخریب و گودبرداری های ساختمانی شهر تهران که توسط شورای اسلامی شهر تهران تهیه و تدوین گردیده است شامل سرفصل های زیر می باشد:
1- مراحل ارزیابی اهمیت گودبرداری
2- سطوح مطالعات و حداقل بررسی های لازم
3- ارزیابی اهمیت گود
4- عوامل موثر در اهمیت گودبرداری

این مصوبه مشتمل بر 8 کاربرگ و 10 پیوست می باشد که توسط مهندس محاسب، ناظر، سازنده و کارفرما تکمیل می گردد.


 دانلود فایل مصوبه ارتقای ایمنی تخریب و گودبرداری

 

نکات موثر در اجرای ایمن تر سازه نگهبان خرپایی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۴